نیلوشاپ | سجاده فرش | فرش سجاده ای کد 157
پشتیبانی از مشتری:
ویژه مساجد
فرش سجاده ای کد 157
فرش سجاده ای کد 157
جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید Brand New 0 Out of stock
موجودی: جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید ,
جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید
 
«إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَـجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَْخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَءَاتَى الزَّكَوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَا اللَّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ» .
«مساجد خدا را تنها كسى آباد میكند كه به خدا و روز واپسين ، ايمان آورد و نماز بر پا دارد، و زكات بپردازد، و جز از خدا نترسد . اميد است چنين گروهى ، از هدايت‏يافتگان باشند» .
التوبة : 18 


اهمیت و فضیلت مسجد
خداوند متعال می‌فرماید: در تورات نوشته شده است که مسجدها، خانه‌های من در زمینند. خوشا برای کسی‌که خود را در خانه‌اش پاک و تمیز کند و سپس در خانه من به زیارتم بیاید و حق زائران است که میزبان او را محترم شمارد.در حدیث قدسی آمده است: همانا مساجد خانه‌های من در روی زمینند، همان‌گونه که ستارگان برای اهل زمین می‌درخشند، مساجد نیز برای اهل آسمان درخشش دارند.رسول گرامی اسلام (ص) فرموده است: المسجد بیت کل مؤمن. یعنی مسجد خانه هر انسان مؤمن است و نیز می‌فرماید: ریاض الجنه المساجد. (مسجدها، باغ‌ها و بستان‌های بهشتی‌اند). و در جای دیگر می‌فراید: روز قیامت همه زمین‌ها از بین می‌روند مگر مساجد که پیوند به‌هم باقی می‌مانند.مسجد صرفاً محلی برای اعمال عبادی و مذهبی نیست و طبعاً نگاه تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان امور مساجد و رویکرد پژوهشگران و برنامه‌ریزان علوم اجتماعی و... نیز باید سمت‌و‌سوئی داشته باشد. اگر ما نگاهمان به مسجد در حد مکانی برای گزاردن نماز و خواندن دعا و همین امور باشد، مسلماً مسجد، مهجور، غریب و کم‌اثر برای تربیت نسل جوان و بانشاط و با روحیه اسلامی خواهد بود.مسجد تقویت‌کننده روحیه اجتماعی است و لازم است که در جوامع اسلامی و به‌ویژه جامعه جوان ما نگاه به مسجد، نگاه اجتماعی و مؤثر در حیاط و نشاط جامعه باشد. حضرت امام‌خمینی (ره) معتقد بودند که تدبیر ممالک از مسجد شالوده‌اش ریخته می‌شده است.

در جهت هر چه آباد کردن مساجد و شاداب کردن محیط معنوی آن، بر آن شدیم که جهت تهیه آسان و سریع مفرشات مسجد، به ارائه فرش سجاده ای و ارسال به سراسر کشور اقدام نماییم. 

جهت تهیه و نصب فرش سجاده ای به این شکل می توانید اقدام کنید: 

1- انتخاب طرح و ﺳﻔﺎرش ﺳﺠﺎده ﻓﺮش:  
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺠﺎده ﻓﺮش و رﻧﮓ ﺑﻨﺪي آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ از روﯾﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮي، ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻮاﻻت ﻓﻨﯽ و ﻧﻈﺮات در ﻣﻮرد ﺳﺠﺎده ﻓﺮش و ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﮐﻠﯿﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
2- ﻧﺼﺐ ﺳﺠﺎده ﻓﺮش:
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺼﺐ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻓﺮش ﺳﺠﺎده اي داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮش ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﺳﺠﺎده ﻓﺮش  ﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﺻﻒ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد  .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺟﺪي ﮐﻪ داراي ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮش ﻫﻢ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﺻﻒ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .
3- اﺟﺮاي ﺳﺠﺎده ﻓﺮش:
اﻟﻒ : ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ 
در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﮐﺖ ﻣﻔﺮوش ﺷﺪه اﺳﺖ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻮﮐﺖ را از ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ و ﻓﺮش ﺳﺠﺎده روي زﻣﯿﻦ ﭘﻬﻦ ﮔﺮدد  .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ   اﺣﺘﻤﺎل ﭼﺮوك ﺷﺪن و ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻓﺮش ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮش ﺳﺠﺎده روي ﻣﻮﮐﺖ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺳﺠﺎده ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . 
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻔﺮوش ﮐﺮدن ﻣﺴﺠﺪ، ﻧﺼﺎب ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﺎ، ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﻻزم ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪ ﺷﻮد، ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺷﮑﺎل در ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻗﺒﻠﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﻮل رول ﻫﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺼﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ب  : روش ﻧﺼﺐ ﻓﺮش ﺳﺠﺎده
ﻓﺮش ﻫﺎي ﺳﺠﺎده اي ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دو روش ﯾﮑﯽ در ﻣﯿﺎن و ﯾﺎ ﻣﻮازي ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد  .در روش ﻣﻮازي ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﻓﺮش ﺳﺠﺎده در ﺗﻤﺎﻣﯽ ردﯾﻒ ﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ وﻟﯽ در روش ﯾﮑﯽ در ﻣﯿﺎن ﺳﺘﻮن ﻓﺮش ﺳﺠﺎده اي  (ﻓﺮش ﻣﺴﺠﺪي) ردﯾﻒ ﺑﻌﺪي در روﺑﺮوي ﻧﻘﻄﻪ وﺳﻂ ﺳﺠﺎده ردﯾﻒ ﻗﺒﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد از روش ﯾﮑﯽ در ﻣﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد زﯾﺮا اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎز ﮔﺰار در ردﯾﻒ ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ردﯾﻒ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ در روش ﻣﻮازي اﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎزﮔﺰاران در ﺻﻔﻮف ﻧﻤﺎز ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
4- ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﻓﺮش ﺳﺠﺎده اي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد:
اﻟﻒ : ﺑﺮش دﻗﯿﻖ دور ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﺠﺪ و ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﺳﺠﺎده ﻧﻤﺎز  ﺑﻪ دور ﺳﺘﻮن ﺑﺎ زاوﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ب : ﺑﺮش ﮐﻨﺎره ﻫﺎ و ﺣﺎﺷﯿﻪ دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺤﺮاف و اﺿﺎﻓﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﺮش ﺳﺠﺎده ﺑﺮ روي ﻟﺒﻪ دﯾﻮار
ج  : دور دوزي و زﯾﮕﺰاگ ﺳﺠﺎده ﻓﺮش ﻫﺎي ﺑﺮش ﺧﻮرده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻻزم و زﯾﺒﺎﯾﯽ

دلایل استفاده از فرش سجاده ای در مفروش کردن مساجد و نمازخانه ها :

1- در صورت استفاده از فرش سجاده، جهت قبله به آسانی توسط نماز گزاران تشخیص داده می شود.
2- فرش های سجاده ای با دارا بودن طرح یکدست و یکپارچه و منظم، زیبایی بیشتری به فضای داخلی مسجد می دهد.
3- از آنجاییکه فرشهای سجاده ای طرح های محرابی شکل دارند، نظم و هماهنگی خاصی به صفوف نماز گزاران می دهند.
4- فرش سجاده، قابلیت این را دارد که کل فضای داخلی مسجد یا نمازخانه را به صورت کامل بپوشانند.
5- از انجایی که فرش سجاده ای را می توان با هر شکل و اندازه ای تولید کرد ، مساجد نیازی به کناره ها و فرش های حاشیه برای پر کردن فضاهای خالی ندارند.
6- در صورت بروز صدمه به فرش، سجاده فرش بسیار آسان و سریع ترمیم می شود. به طوری که فقط یک فرش سجاده ترمیم و یا حتی تعویض می شود. اما در صورت صدمه به فرش ماشینی کل تخته فرش 9 یا 12 متری باید تعویض گردد. همچنین تعویض یک فرش ماشینی با همان طرح قبلی بسیار سخت تر از تعویض سجاده فرش و یافتن همان فرش قبلی است.
7-  ترمیم و یا تعویض سجاده فرش ها بسیار با صرفه تر از تعویض فرش ماشینی است.
8- فرش سجاده، رنگ بندی ها و طرح های مختلفی را داراست که با توجه به رنگ پنجره ها و دکور داخلی مسجد می توان نوع طرح آن را انتخاب نمود.
9- مفروش کردن و نصب سجاده فرش بسیار راحت تر از فرش ماشینی است.


پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله فرمودند:  خداى عز و جل در روز رستاخيز مى‏فرمايد : «همسايگان من كجايند ؟» . فرشتگان مى‏گويند : چه كسانى را سِزد كه همسايه تو باشند ؟ میفرمايد : «آبادگران مسجدم»
مشخصات فنی
مدل/ نام سجاده فرش
شانه فرش 500 شانه - 700 شانه
تراکم فرش 800-1000
اندازه های موجود به صورت رل های 120 سانتی متری
تعداد رنگ بافت 7 - 8 رنگ
جنس نخ بافت اکرولیک هیت ست
وزن در متر مربع 3 کیلو گرم بر متر مربع
جنس تار و پود نخ پنبه و جوت
اندازه خاب 11 میلی متر

شما هم نظر خود را در مورد این کالا بنویسید

نام شما:


نظر شما: توجه: HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب
برای مشاهده مجوز کلیک کنید
تمامی حقوق محفوظ است - نیلوشاپ © 2016 | All rights reserved